logo

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJA

NUOTOLINIO MOKYMO(-SI)  KARANTINO METU  TVARKA

 1. Nuotoliniu būdu organizuojamas visų dalykų mokymas(-is), teikiama specialistų
 2. Nuotolinis mokymas(-is) organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo
 3. Nuotolinio mokymo(si) dalyviai privalo laikytis bendravimo etikos, neperduoti suteiktų prisijungimo duomenų tretiems
 4. Iki kovo 30d. klasių vadovai informuoja kiekvieną mokinį ir jo tėvus/globėjus, kad ugdymo procesas - pamokos nuo kovo 30 dienos vyks nuotoliniu būdu. Supažindina su „Nuotolinio mokymo(- si) karantino metu tvarkos aprašu“ - išrašu, konsultuoja mokinius, tėvus/globėjus dėl Apraše nurodytų susitarimų įgyvendinimo, pateikia mokiniams prisijungimo kodus darbui su Microsoft Office 365
 5. Vykdant apklausas, kontrolinius darbus rekomenduojama naudotis eduka.lt, Microsoft Office 365 platformomis. Esant poreikiui mokytojas pats sprendžia, kokias platformas pasirinkti papildomai informacijai perteikti, apklausoms ir kitoms užduotims pateikti.
 6. Rekomenduojama organizuoti tiesioginio bendravimo esamuoju laiku pamokas pagal pamokų tvarkaraštį. Apie tiesiogiai vyksiančias pamokas, ne vėliau kaip prieš tris dienas, mokytojas informuoja mokinius įrašu prie temos/ e dienyno pranešimu. Rekomenduojama, esant galimybėms, esamuoju laiku vedamas pamokas įrašyti ir nurodyti mokiniams, kur jie gali peržiūrėti pamokos įrašą.
 7. Mokiniai kiekvieną dieną prisijungia prie dienyno. Perskaito pateiktą informaciją pagal savo tvarkaraščio dalykus skiltyse „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“, „Namų darbai“, peržiūri prisegtus dokumentus, „Pranešimus“. Atlieka mokytojų paskirtas veiklas, užduotis.
 8. Mokiniai mokytojo nurodytu laiku ir forma atlieka užduotis / prisijungia prie nurodytos internetinės platformos/ dalyvauja tiesioginio bendravimo pamokose/ atsiskaito paskirtas užduotis.
 9. Gauti įvertinimai už atsiskaitomuosius darbus, atliktas papildomas, kūrybines užduotis įrašomi įprasta tvarka. Siekiant užtikrinti mokinių nuoseklų ugdymo(-si) procesą rekomenduojama taikyti ir kaupiamąjį vertinimą.
 10. Esant poreikiui individualiai pasikonsultuoti su mokytoju, klasės vadovu, pagalbos specialistu mokiniai rašo paklausimą el. dienyno pranešimų skiltyje ar susisiekia kitomis ryšio priemonėmis. Nuotolinio mokymo laikas, skirtas konsultacijoms, tiesioginio bendravimo pamokoms nuotoliniu būdu atitinka tvarkaraštyje nurodytą pamokų laiką. Mokytojai atsako į el. dienyno pranešimus darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val. Į žinutes, gautas po 14:00 val., mokytojai atsakys kitą dieną. Pagalbos mokiniams specialistai konsultuoja darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Jų kontaktai yra el. dienyne, taip pat bus pakartotinai siunčiami dienyno pranešimais.
 11. Jei mokinys dėl techninių priežasčių ar ligos negali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu, kuo skubiau informuoja dalyko mokytoją, ne vėliau kaip kitą dieną moksleivio tėvai/globėjai el. dienyno žinute arba telefonu apie tai informuoja moksleivio klasės vadovą. Klasės vadovas taip pat teikia informaciją kitų dalykų
 12. Iškilus techninėms problemoms naudojantis el. dienynu ar kitomis mokytojų nurodytomis nuotolinio mokymo(-si) platformomis mokiniai ar jų tėvai/globėjai gali kreiptis pagalbos į IT specialistą ( jo kontaktai nurodyti el. dienyne) arba į informatikos mokytojus ( pagal klases).
 13. Nuotolinis mokinio mokymasis vyksta mokinio pasirinktoje saugioje darbo vietoje. Mokinių saugumą užtikrina tėvai/globėjai.

„ Nuotolinio mokymo(-si) karantino metu  tvarkos aprašas“ patvirtintas  Vilniaus Žvėryno

gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24d.įsakymu Nr. V-68

Visą dokumentą galite rasti gimnazijos internetinėje svetainėje adresu

http://www.zveryno.vilnius.lm.lt/dokumentai/tvarkos/nmkmt20201.pdf