Veilklos prioritetai:

ugdymo kokybės gerinimas;

vertinimo sistemos tobulinimas;

IT ir šiuolaikinių ugdymo metodų taikymas;

darbo su gabiais mokiniais efektyvinimas;

mokinių pamokų lankomumo gerinimas;

bendrosios kultūros kėlimas;

pilietiškumo ugdymas;

vertybinių nuostatų formavimas;

mokyklos įvaizdžio gerinimas;


Vizija

Žvėryno gimnazija - šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla - puoselėjanti kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdanti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.

Misija

Žvėryno gimnazijos, kaip ugdymo institucijos paskirtis , teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Gimnazija iš kitų mokyklų išsiskiria sveikos gyvensenos iniciatyva bei demokratiška ir saugia aplinka.

Bendruomenės narių santykiai grindžiami:

  • humaniškumu;
  • demokratiškumu;
  • tolerancija;