Veilklos prioritetai:

 • ugdymo kokybės gerinimas;
 • vertinimo sistemos tobulinimas;
 • IT ir šiuolaikinių ugdymo metodų taikymas;
 • darbo su gabiais mokiniais efektyvinimas;
 • mokinių pamokų lankomumo gerinimas;
 • bendrosios kultūros kėlimas;
 • pilietiškumo ugdymas;
 • vertybinių nuostatų formavimas;
 • mokyklos įvaizdžio gerinimas;


Vizija

Žvėryno gimnazija - šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką.
Mokykla - puoselėjanti kūrybiškumą, tradicijas, toleranciją, pilietiškumą, ugdanti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.

Misija

Žvėryno gimnazijos, kaip ugdymo institucijos paskirtis , teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Gimnazija iš kitų mokyklų išsiskiria sveikos gyvensenos iniciatyva bei demokratiška ir saugia aplinka.

Bendruomenės narių santykiai grindžiami:

 • humaniškumu;
 • demokratiškumu;
 • tolerancija;