Metodinė taryba 2023-2024 m. 

Metodinė taryba – gimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos nariai – metodinių grupių pirmininkai ir  direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis metodinę veiklą gimnazijoje.

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė: direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja ekspertė J. Kančiauskienė

Metodinės tarybos pirmininkė: dailės mokytoja ekspertė J. Kokštaitė

Eil. nr.

Metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas

1.

Lietuvių k. mokytojų metodinė grupė

A. Kučinskienė, lietuvių k. vyresn. mokytoja 

2.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

E. Kvaraciejienė, vyresn. mokytoja 

3.

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

V. Kraujalienė, istorijos mokytoja metodininkė 

4.

Matematikos ir IT mokytojų metodinė grupė

S. Butrimienė, matematikos mokytoja metodininkė 

5.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

O. Kavaliauskas, fizikos mokytojas ekspertas 

6.

Menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė

J. Kokštaitė, dailės mokytoja ekspertė 

7.

Fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

V. Šilingienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Metodinės tarybos funkcijos:

  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
  • koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkti mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti prioritetus;
  • inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą bei ugdymo proceso aprūpinimą mokymo priemonėmis;
  • vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą, mokytojų parengtas ar naudojamas metodines priemones.