MOKSLEIVIAI PRIVALO

 1. Nevėluoti į pamokas.
 2. Sistemingai ir stropiai mokytis.
 3. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
 4. Kabinetuose mokyklos priemonėmis naudotis tik leidus mokytojui ir susipažinus su saugaus darbo taisyklėmis.
 5. Išeiti iš pamokos, tik mokytojui leidus.
 6. Pasibaigus pamokai, palikti tvarkingą darbo vietą.
 7. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokos, privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos sporto salėje ar aikštelėje.
 8. Gerbti mokytojus, klausyti jų nurodymų, drausmingai elgtis pamokoje.
 9. Mokiniai atsako už duotas priemones bei darbo vietos tvarką.
 10. Pamokų metu mobiliojo ryšio telefonais bei grotuvais naudotis griežtai draudžiama, jie turi būti išjungti, išskyrus tuos atvejus, kai mokytojas šiomis priemonėmis leidžia naudotis. ( Žr. PRIEDĄ)
 11. Privalo dėvėti mokyklinę uniformą.
 12. Viršutinius drabužius (striukes, paltus) palikti mokyklos rūbinėje ar spintelėse.
 13. Laikytis saugaus eismo taisyklių, segėti atšvaitą.
 14. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos normų reikalavimus.

 MOKSLEIVIAMS DRAUDŽIAMA

 1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos    teritorijoje, atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių     medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
 2. Rūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose.
 3. Mokykloje ir jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus.
 4. Keiktis, šiukšlinti mokyklos patalpose ir aplinkoje.
 5. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.
 6. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
 7. Laisvos pamokos metu išeiti iš mokyklos teritorijos.
 8. Viešai demonstruoti intymius draugystės santykius.
 9. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar jų krovikliais be mokytojo leidimo.
 10. Vyresniųjų klasių mokiniams draudžiama į mokyklą, joje vykstančius renginius kviestis pašalinius asmenis be auklėtojo ar mokyklos vadovo leidimo.
 11. Mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus, vejas, laipioti ant suoliukų.

BUDINČIŲ MOKSLEIVIŲ PAREIGOS

 • Mokytojams budėti padeda 8-12 kl. moksleiviai.
 • Budinčios klasės auklėtojas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalija mokiniams skiriamuosius ženklus, kiekvienam paskiria budėjimo vietą.
 • Mokinių budėjimą organizuoja ir kontroliuoja budinčios klasės auklėtojas ir vyresnysis budėtojas. Budėjimą prižiūri budintis mokyklos vadovas.
 • Budėdami moksleiviai segi skiriamuosius ženklus – korteles.
 • Budintys moksleiviai žodžiu sudrausmina netinkamai besielgiančius moksleivius. Esant poreikiui, apie netinkamą moksleivių elgesį informuoja budintį mokytoją.

Valgykloje budintys moksleiviai :

 1. reguliuoja moksleivių srautus pertraukų metu, atsižvelgdami į moksleivių aptarnavimo grafiką valgykloje;
 2. žodžiu sudrausmina  netinkamai besielgiančius moksleivius, apie jų netinkamą elgesį informuoja budintį mokytoją.

ATSAKOMYBĖ UŽ ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 • Visi mokyklos mokiniai privalo laikytis mokinių elgesio taisyklių. Apie šių taisyklių pažeidimus klasės vadovas privalo informuoti moksleivio tėvus.
 • Mokiniai, pažeidę elgesio taisykles, gali būti svarstomi klasių susirinkimuose, direkciniuose ir pedagogų tarybos posėdžiuose.

Mokiniams,  nesilaikantiems elgesio taisyklių, gali būti skiriamos nuobaudos:

 1. pastaba;
 2. papeikimas;
 3. griežtas papeikimas;
 4. pašalinimas iš mokyklos.
 5. Už materialinę žalą  moksleivis ar jo tėvai atsako įstatymo nustatyta tvarka.

PRIEDAS

DĖL MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO  PAMOKOSE

 1. Mokytojas pats nusprendžia, kur mokiniai turėtų laikyti mobiliuosius telefonus pamokos metu.
 2. Jei mokytojas neleidžia naudotis mobiliuoju telefonu, o mokinys naudojasi, mokytojas telefoną paima, informuoja apie tai tėvus. Telefonas grąžinamas po pamokos.
 3. Jei mokinys pamokoje be leidimo antrą kartą naudojasi telefonu, mokytojas telefoną paimama, informuoja tėvus apie telefono atsiėmimo galimybes. Telefoną saugo mokytojas arba jis nunešamas direktorei ar socialinei darbuotojai.
 4. Atsiskaitomojo darbo  metu pastebėjus naudojamą telefoną, telefonas paimamas, informuojami tėvai. Telefonas grąžinamas tėvams, darbas vertinamas nepatenkinamu pažymiu.
 5. Jei mokinys nepaklūsta reikalavimui atiduoti mobilųjį telefoną, apie incidentą informuojami tėvai, surašomas gimnazijos mokinio taisyklių pažeidimo aktas, kreipiamasi į socialinę pedagogę  ir rašomas direktorės įsakymas – įspėjimas.
 6. Jei mokinys mobiliuoju telefonu atsiskaitomojo darbo metu  naudojasi pakartotinai, rašomas griežtas direktorės įspėjimas.